3 วิธีจัดการสิวหัวดำ

ด้านกฎหมาย

การเข้าถึงและการใช้ไซต์ Unilever PLC/Unilever NV อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © Unilever PLC/Unilever NV 1998-2011 สงวนสิทธิ์ทุกประการ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดบนไซต์นี้เป็นของ Unilever PLC/Unilever NV และบริษัทในเครือ หรือได้รับการรวบรวมอยู่ในไซต์นี้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องแล้ว การอ้างอิงถึงบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหมายความรวมถึงสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม Unilever*

ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าดูไซต์นี้และสามารถทำซ้ำข้อความบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งพิมพ์ ดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ หรือแจกจ่ายให้บุคคลอื่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับส่วนตัวเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ในกรณีเพื่อการค้า หรือเพื่อได้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใส่ในเว็บไซต์อื่นๆ และจะไม่ได้รับการอนุญาตหรือสิทธิ์อื่นใดๆ จากเว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่แสดงบนไซต์นี้เป็นของหรือใช้ภายใต้การอนุญาตโดย Unilever PLC/Unilever NV และบริษัทในเครือ

การพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์

Unilever PLC/Unilever NV ไม่ใช่ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้ลูกค้า  การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการบนไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีจำหน่ายในทุกประเทศ หรือไม่ได้หมายความว่าชื่อ คำบรรยาย หรือข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะตรงกันกับเนื้อหาที่รวมอยู่ในไซต์นี้  ท่านควรขอคำแนะนำที่ในข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการพร้อมจำหน่าย หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทในเครือหรือผู้จัดจำหน่ายของ Unilever PLC/Unilever NV ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

หลักทรัพย์

ข้อมูลในไซต์นี้จะไม่ถือเป็นการเชิญให้ลงทุนใน Unilever PLC/Unilever NV หรือบริษัทในเครือใดๆ ราคาหุ้นและรายได้ที่ได้จากหลักทรัพย์อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และนักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนที่ลงทุนในครั้งแรก  ผลประกอบการในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงผลประกอบการในอนาคต

เนื้อหา

ข้อมูลในไซต์นี้ได้รับการรวบรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น  มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลถูกต้องหรือสมบูรณ์ ราคาหุ้นและรายได้ที่ได้จากหลักทรัพย์อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และนักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนที่ลงทุนในครั้งแรก  ผลประกอบการในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงผลประกอบการในอนาคต Unilever PLC/Unilever NV หรือบริษัทในเครือ หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของ Unilever PLC/Unilever NV หรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้ไซต์นี้หรือไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร ความสูญเสียทางตรง ความสูญเสียทางอ้อม หรือความสูญเสียที่ตามมาในภายหลัง

ข้อคิดเห็น คำแนะนำ กราฟิก แนวความคิดทั้งหมด (รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการโฆษณา) และข้อมูลอื่นหรือเอกสารต่างๆ ที่ท่านส่งมายัง Unilever PLC/ Unilever NV ผ่านเว็บไซต์นี้จะถือเป็นและคงเป็นทรัพย์สินของ Unilever PLC/ Unilever NV แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิ์ในอนาคตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ส่งผ่านไซต์ แม้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีการแก้ไขหรือสิ้นสุดในภายหลังก็ตาม ซึ่งหมายความว่าท่านจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในสิ่งที่ส่งผ่านไซต์ และถือว่าท่านได้รับทราบถึงสิทธิ์ของ Unilever PLC/Unilever NV ที่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ กราฟิก ความคิดทั้งหมด (รวมถึงความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการโฆษณา) และข้อมูลอื่นหรือเอกสารต่างๆ ที่ท่านส่ง (หรือเนื้อหาหรือความคิดที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา) ในสื่อใดๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะไม่มีการชดเชย หรือข้อผูกมัดอื่นใดต่อตัวท่านหรือต่อบุคคลอื่น และหมายความรวมถึงว่า Unilever PLC/Unilever NV จะไม่มีหน้าที่รักษาความลับของสิ่งใดๆ ที่ท่านส่งผ่านไซต์นี้

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องใดๆ ในไซต์นี้ เมื่อเราพิจารณาว่าเหมาะสม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

ในการใช้งานไซต์บางช่วง ท่านอาจได้รับการเสนอลิงก์เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไปยังไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องกับบางส่วนของไซต์นี้ แต่การเสนอเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นนี้ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ว่า Unilever PLC/Unilever NV หรือบริษัทในเครือนั้นเกี่ยวข้องกับไซต์อื่นใดเหล่านั้น หรือเจ้าของไซต์ดังกล่าวรายใด แม้ Unilever PLC/Unilever NV จะมีเจตนาให้ไซต์เหล่านั้นเป็นไซต์ที่น่าสนใจสำหรับท่าน แต่ Unilever PLC/Unilever NV หรือบริษัทในเครือ หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของ Unilever PLC/Unilever NV หรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดสำหรับไซต์อื่นๆ เหล่านี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุอยู่ในไซต์อื่นๆ เหล่านี้ และ Unilever PLC/Unilever NV หรือบริษัทในเครือ ไม่ได้ตรวจสอบหรือสนับสนุนไซต์อื่นๆ เหล่านี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุอยู่ในไซต์อื่นๆ เหล่านี้  หากในเวลาใด ท่านพบว่าท่านได้เข้าถึงไซต์อื่น ท่านอาจกลับมายังไซต์นี้ได้โดยคลิก ลูกศร "ย้อนกลับ" หรือพิมพ์ชื่อโดเมนหลักของ Unilever PLC/Unilever NV

*กลุ่มบริษัท Unilever Group Company คือบริษัทใดๆ ใน Unilever PLC หรือ Unilever NV และบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือทั้งสองบริษัทนี้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมในสิทธิ์ออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% ของหุ้นทุนที่ออกแล้ว หรือควบคุมการแต่งตั้งกรรมการส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัท

TOP